REGULAMIN sklepu internetowego plazadora.pl

§ 1

1. Sklep internetowy plazadora.pl, działający pod adresem ul. Kościerzyńska 69, 60-446 Poznań  (zwany dalej „sklepem” lub „przedsiębiorcą”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu sieci internet, prowadzony jest przez PLAZADORA Dorota Matkowska, adres ul. Kościerzyńska 69, 60-446 Poznań, NIP 972-01-44-536.

2.  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu, składania zamówień na towary dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych towarów, zapłaty ceny sprzedaży za towar, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz przewidzianą przez prawo odpowiedzialność przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. 

3. Wszelkie informacje dotyczące towarów zawarte na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. 

4. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące uprawnień konsumentów do odstąpienia od umowy oraz uprawnienia konsumentów w razie braku zgodności towaru z umową stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2

1. Za pośrednictwem stron internetowych sklepu możliwe jest złożenie zamówienia na towar znajdujący się w ofercie sklepu. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez sklep. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia klienta przez sklep. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej. 

2. Towar dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany w zamówieniu. 

3. Towar dostarczony zostanie do klienta w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia przyjęcia zamówienia albo w przypadku płatności z góry, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania przez sklep zapłaty ceny sprzedaży za towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta. 

4. Zapłata ceny sprzedaży za towar może zostać dokonana przed wydaniem towarów klientowi przelewem na rachunek bankowy albo kartą płatniczą.

§ 3

1. Sklep dostarcza towary bez wad. Wada polega na braku zgodności towaru z umową. 

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1/ opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2/ przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1/ nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2/ występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3/ być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4/ być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. 

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

6. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1/ przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową albo nie doprowadził towaru do zgodności z umową 

2/ brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

3/ brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do naprawy lub wymiany towaru 

4/ z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

10. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

11. Rękojmia z tytułu wad fizycznych towarów jest wyłączona w przypadku gdy nabywcą jest podmiot będący przedsiębiorcą innym aniżeli przedsiębiorca wskazany w § 1 ust. 4. 

12. Reklamacje z tytułu braku zgodności towaru z umową można składać listownie na adres PLAZADORA Dorota Matkowska ul. Kościerzyńska 69, 60-446 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres info@plazadora.pl 

13. W treści reklamacji należy wskazać na rodzaj niezgodności towaru z umową sprzedaży. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji i reklamowanego towaru, w zależności od tego która z tych okoliczności nastąpi później.

§ 4

1. Konsument, który zawarł w sklepie umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: PLAZADORA Dorota Matkowska info@plazadora.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Sklep nie zapewnia 

możliwości  złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zwrócony na adres: PLAZADORA Dorota Matkowska ul. Kościerzyńska 69, 60-446 Poznań.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. 

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3)  w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4)  w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

5)  w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6)  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

§ 5

Przez towary personalizowane rozumie się rzeczy wykonane przy pomocy dostarczonych przez klienta treści oraz obrazów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone na rzeczach treści oraz obrazy, które dostarczył w tym celu do sklepu, w tym zwłaszcza odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych, praw własności przemysłowej czy też dóbr osobistych osób trzecich.  Sklep jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy treści lub obrazy, które mają zostać zamieszczone na rzeczy, naruszają w ocenie sklepu prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 

§ 6

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą,  

3) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.    

Załącznik – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Adresat:


PLAZADORA Dorota Matkowska
ul. Kościerzyńska 69
60-446 Poznań
e- mail: info@plazadora.pl
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………...................................................................

…………………………………………………………………………………………………...................................................................

Data zawarcia umowy sprzedaży/odbioru towaru …………………………………………............................................Imię i nazwisko:  …………………………………………….......................................................................................

Adres: …………………………………………………………..........................................................................................

…………………………………………………………………..............................................................................................

Data:  …………………………………………………………...........................................................................................


Podpis ____________________________________________