POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest PLAZADORA Dorota Matkowska, adres ul. Kościerzyńska 69, 60-446 Poznań, NIP: 972-01-44-536 prowadząca sklep internetowy plazadora.pl, działający pod adresem ul. Kościerzyńska 69, 60-446 Poznań (zwany dalej „serwisem”).


2. Ilekroć dalej w treści niniejszej polityki jest mowa o:
1/ RODO rozumieć należy przez to należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
2/ użytkowniku rozumieć należy przez to każdą osobę fizyczną korzystającą z serwisu.
Stosownie do art. 4 pkt 1 RODO dane osobowe  oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.


3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w następujących celach:
1/ rejestracji konta w serwisie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych)
2/ realizacji umów sprzedaży towarów/zamówień towarów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy przez administratora na rzecz użytkownika),
3/ prowadzenia działań marketingowych towarów lub usług administratora drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych)
4/ dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora przez następujący czas:
1/ dla celów rejestracji konta w serwisie do czasu zamknięcia konta w serwisie,
2/ dla celów realizacji umów sprzedaży towarów/zamówień towarów do czasu przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży oraz do czasu upływu obowiązku przechowywania ksiąg rachunkowych, w zależności która z tych okoliczności nastąpi później,
3/ dla celów prowadzenia działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika,
4/ dla celów dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży.


5. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób uniemożliwiający ich udostępnienie osobom trzecim, stosując odpowiednie środki techniczne oraz w przy pomocy procedur  zapobiegających ich przetwarzaniu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


6. Dane osobowe będą udostępniane przez administratora innym podmiotom wyłącznie w związku i w celu wykonania zawieranych umów sprzedaży towarów (zamówień towarów), w tym zwłaszcza podmiotom będącymi operatorami płatności ceny sprzedaży towarów, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom świadczącym usługi obsługi systemów informatycznych.


7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


8. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych przez administratora użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek dotyczący realizacji uprawnień użytkownika wobec przetwarzania jego danych, można złożyć listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres administratora wskazany w treści niniejszej polityki. Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ciągu miesiąca od daty otrzymania.

POLITYKA COOKIES
1. Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje użytkownika (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.


2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1/ dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu
2/ tworzenia statystyk, na podstawie których serwis uzyskuje wiedzę w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie tych stron.
3/ utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), co powoduje że użytkownik nie jest zmuszony do ponownego logowania na każdej podstronie serwisu.


3. W serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.


4. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarkach internetowych, którymi się posługują. Zmiana ustawień może polegać także na blokadzie automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.